Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Prezentacja raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe zapoczątkowała cykl debat i dyskusji o strategicznych celach rozwojowych Polski.

Efektem debaty było wniesienie do dyskursu publicznego wielu nowych wątków dotyczących np. problemów demograficznych, istotności kapitału intelektualnego i społecznego, czy znaczenia wielkości zatrudnienia dla wzrostu gospodarczego, a nawet zagrożeń związanych z nierównomiernym rozwojem.

W efekcie tych dyskusji rząd podjął w 2009 r. decyzję o zmianach w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz stworzeniu nowego porządku strategicznego. Ramę nowego porządku stanowią Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (w perspektywie do 2030 r.) oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, także w tej samej perspektywie czasowej. Uzupełnieniem jest Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju oraz 9 strategii horyzontalnych (do 2020 r.). 

 

 

 

W okresie po publikacji raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe w trakcie debaty pojawiły się postulaty i konieczność przełożenia diagnozy przedstawionej w tym dokumencie i zdefiniowanych wyzwań stojących przed Polską na decyzje i działania, które pozwoliłby uniknąć zagrożeń zdefiniowanych w raporcie oraz nowych, które pojawiły się po jego opublikowaniu, w tym tak istotnych jak ogólnoświatowy kryzys finansowy, a w szczególności osłabienie niektórych gospodarek europejskich.

W odpowiedzi na nowe wyzwania i konieczność umiejscowienia Polski w nowym porządku światowym, Zespół Doradców Strategicznych w trzecim kwartale 2011 r. przedstawi do konsultacji i dyskusji nowy dokument – Długookresową Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Będzie stanowić z jednej strony kontynuację raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, ale z drugiej będzie jego rozwinięciem. Koncepcja Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju oparta jest o przedstawienie najważniejszych 25 decyzji, które należy podjąć w jak najkrótszym czasie, aby zapewnić rozwój gospodarczy i społeczny w perspektywie do 2030, którego celem będzie poprawa jakości życia Polaków. Trzecia fala nowoczesności oznacza umiejętność łączenia modernizacji, innowacji, impetu cyfrowego z poprawą właśnie jakości życia i skokiem cywilizacyjnym, jakiego Polska w najbliższych 20 latach musi dokonać, aby uniknąć zagrożenia peryferyzacją. DSRK określi także najważniejsze wyzwania związane z polityką makroekonomiczną, w tym konieczność dokonania realokacji wydatków publicznych na rzecz wydatków rozwojowych.

Osiąganie strategicznego celu kluczowego będzie możliwe dzięki trzem filarom zadaniowym:

Innowacyjności (modernizacji),

Terytorialnie zrównoważonego rozwoju (dyfuzji),

Efektywności.

 

 

Istotna jest synergia między nimi, ale i precyzyjne oraz spójne wewnętrznie rozpisanie zadań operacyjnych.
Przedstawianym filarom podporządkowane są rozdziały tematyczne i problemowe Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju w sposób następujący:
 

I część:

Geografia i generacje rozwoju. Konteksty
Projekt cywilizacyjny
Dwadzieścia pięć kluczowych decyzji
Monitoring projekty cywilizacyjnego Polska 2030
 

II część

Sto kluczowych projektów
Dwadzieścia pięć kluczowych decyzji
 
Makroekonomiczne ramy rozwoju Polski do 2030 roku
 
Filar innowacyjności
Innowacyjność
Polska Cyfrowa
Kapitał Ludzki
Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko
 
Filar terytorialnego równoważenia rozwoju (dyfuzji)
Rozwój regionalny
Transport
 
Filar Efektywności
Kapitał Społeczny
Sprawne Państwo